Yan Dal Programı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

 

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Lisans düzeyinde Yan Dal programı yürütmektedir.

Biyoloji Bölümü’ndeki Yan Dal programı ……………….. tarihinde kabul edilen ve bu tarihte yürürlüğe giren “Hacettepe Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi” hükümlerine göre yürütülür.

 1. Yan Dal Programının amacı:

Yan Dal programının amacı, Lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerden, Biyoloji Bilim Dalı’na ilgi duyanların bu konuda bilgilenmelerini sağlamaktır.

 1. Yan Dal Programının açılması:
 1. Yan Dal programı; Biyoloji Bölümü’nün başvurusu, Fen Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun kararı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Biyoloji Bölümü tarafından yürütülen Yan Dal programı zorunlu ve seçmeli dersler kapsamında toplam en az 21 krediden oluşur. Biyoloji Bölümü Yan Dal programında öğrenci, belirlenen derslerden 12 kredilik zorunlu ve 9 kredilik seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır.
 2. Biyoloji Bölümü Yan dal kontenjanlarını belirleyerek bağlı bulunduğu Fen Fakültesi’ne bildirir. Kontenjanlar, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve koşullarıyla birlikte (son başvuru tarihi ve sonuçların ilan edilmesi vb.) Fen Fakültesi tarafından en geç akademik takvimde belirtilen ders dönemi bitiş tarihinden önce kendi web sayfasından ilgilenen öğrencilere duyurulur.

 

 1. Yan dal Programının uygulanması:

Biyoloji Bölümü Yan dal programı, aşağıdaki şekilde uygulanır:

 1. Yan dal programları yarıyıl eğitim-öğretim programı yürüten bölümler arasında uygulanabilir.
 2. Yan dal programı nedeniyle, öğrencinin Ana Dal programındaki başarısı ve mezuniyeti etkilenmez. Yan dal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.
 3. Aynı anda birden fazla Yan dal programına veya hem bir çift ana dal hem de bir yan dal programına kayıt yapılamaz.
 4. İki programa (Ana Dal ve Yan dal) birden sayılacak dersler ilgili bölümler arasında belirlenerek Yan dal programını açan Fakülte/ Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Her iki programa sayılan dersler (zorunlu-seçmeli) her iki transkriptte de gösterilir. Bu dersler, ders yükü hesabında tek ders olarak işlem görür ve toplam kredi üst sınırına (22 ve 25 kredi) dahil edilir. Diğer dersler ise bu sınırlara dahil edilmez.
 5. Her iki programa da sayılan bir dersin kayıt işlemleri iki programa da uygulanır.
 6. Yan dal programına kayıt olmadan önce alınan bir dersin (zorunlu-seçmeli) Yan dal programına sayılması, Yan dal programını açan fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yan dal programı süresince alınan bir dersin yan dal programında ayrıldıktan sonra ana dal dersi (zorunlu-seçmeli) olarak sayılması öğrencinin bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Ancak, bu dersin sayılabilmesi için ilgili programın öngördüğü bir ders olması gerekir. Öğrencinin yan dal programına kayıt olmadan önce aldığı bir dersin yan dal programına sayılması ve daha sonra herhangi bir nedenle öğrencinin yan dal programından ilişiğinin kesilmesi halinde bu ders ana dal programından silinmez.
 7. Öğrenci yan dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yan dal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

 

 1. Yan Dal programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Biyoloji Bölümü yan dal programına başvuru ve kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Yan dal programını açan bölüm, yan dal kontenjanlarını belirleyerek, bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokula bildirir ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Kontenjanlar, koşulları ile birlikte (son başvuru tarihi ve sonuçların ilan edilmesi vb.) ilgili fakülte/yüksekokul tarafından en geç akademik takvimde belirtilen ders dönemi bitiş tarihinden önce kendi web sayfalarından üniversite öğrencilerine duyurulur. Kontenjanlar ilgili bölümün o yıla ait ÖSS kontenjanının %20’sinden fazla olamaz.
 2. Başvurular ana dal lisans programının en erken üçüncü (3.), en geç beşinci (5.) yarıyılın başında yapılabilir.
 3. Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar:
 • anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması
 • başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.70 olması
 • başka bir yan dal veya çift ana dal programına kayıtlı olmaması
 • hiçbir disiplin cezası almamış olması

gerekir.

 1. Koşulları sağlayan öğrenciler, yan dal programına devam etmek istediklerini belirten bir dilekçeyi ekleri ile birlikte yan dal programını açan fakülte/yüksekokul yönetim kuruluna başvurur. Başvurular yan dal programını açan bölüm tarafından değerlendirildikten sonra, ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü, ilgili yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Karar (eklerinin fotokopisi ile birlikte), ilgili fakülte/yüksekokul tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokula ve öğrenci işleri dairesi başkanlığına bildirilir. Başvuru ve kabul işlemlerinin yarıyıl başlamadan (ders programlarının yapılmasından) önce tamamlanmış olması gerekir.
 2. Yan dal programına kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen program yaptırma günlerinde ya da mazereti yönetim kurulu kararı ile kabul edilenler, en geç kayıt süresi sonuna kadar kayıt yaptırmak zorundadırlar. Aksi halde kabul işlemleri geçersiz sayılır.

 

 1. Yan Dal programında İlişik Kesme Koşulları

Biyoloji Bölümü yan dal programından ilişik kesme koşulları, Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği Madde-28’de ve aşağıda belirtilen koşullarla belirtilmiştir.

 1. Öğrenci, bir dilekçeyle ilgili yönetim kuruluna başvurarak yan dal programını kendi isteği ile bırakabilir. Öğrencinin kendi isteği ile yan dal programından ayrılması ile ilgili işlemler programa kabul edilme sürecindeki gibi uygulanır. Öğrenci yan dal programından ayrıldıktan sonra her iki programa da sayılan dersler öğrencinin ana dal transkriptinde yer almaya devam eder.
 2. Yan dal programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını yerine getirmek şartıyla kayıtlı oldukları programı bırakarak başka bir çift ana dal veya yan dal programına başvurabilir ve kayıt yaptırabilirler.
 3. Yan dal programında izinsiz olarak iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin   yan dal programından ilişkisi kesilir.
 4. Ana dal programında genel akademik ortalaması iki yarıyıl (aralıklı olarak veya üst üste) 2.50’nin altına düşen öğrencinin yan dal programından ilişkisi kesilir.   
 5. Yan dal programı genel akademik ortalaması, yan dal programında ders aldığı iki yarı yıl üst üste 2.00’nin altında kalan öğrencinin yan dal programıyla ilişkisi kesilir.
 6. Kendisine verilen ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencinin yan dal programından ilişiği kesilir.

 

 1. Yan Dal programında Başarı, Mezuniyet ve Diğer Hususlar

Yan Dal programında başarı, mezuniyet ve diğer hususlarda “Hacettepe Üniversitesi Yan Dal programı Yönergesi” nin ilgili hükümleri esas alınır.

Başarı ve Mezuniyet için Koşullar:

 1. Ana dal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını en az 2.00 genel akademik ortalama ile tamamlayan öğrenciye  yan dal sertifikası verilir.
 2. Yan dal sertifikası almaya hak kazanan fakat ana dal programından mezun olamayan öğrenciye yan dal sertifikası verilmez. Ancak, öğrencinin isteği halinde aldığı dersleri belirten bir belge verilebilir.
 1. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Yan Dal Programı

a) Yan dal programının amacına uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere danışmanlık yapmak, Biyoloji Bölümü Başkanı’nca atanan Yan Dal Program Koordinatörü’nün sorumluluğundadır. Yan dal program koordinatörü, ana dal lisans program danışmanı ile iletişim içinde görev yapar.

b) Öğrencinin ana dal programında aldığı bazı dersler yan dal program koordinatörü tarafından incelenerek, yan dal programındaki bir derse eşdeğer saydırılabilir.

c) Öğrencinin yan dal programında aldığı derslerine uygun olarak, yan dal programı dersleri arasındaki en az bir laboratuvar dersini de alması zorunludur.

d) Biyoloji Bölümü yan dal programında öğrenci ekteki tabloda yer alan derslerden 12 kredilik zorunlu ve 9 kredilik seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

YAN DAL PROGRAMI KAPSAMINDA AÇILAN ZORUNLU DERSLER

Güz Yarıyılı

TPK

ECTS

Bahar Yarıyılı

TPK

ECTS

BİO 101 Genel Biyoloji 1

 

404

 

BİO 102 *Genel Biyoloji 2

 

404

 

BİO 103 Genel Biyoloji Lab.1

 

041

 

BİO 104 *Genel Biyoloji Lab.2

 

031

 

BİO 201 Sitoloji

 

202

 

BİO 208 *Hayvan Histolojisi

 

223

 

BİO 213 Genel Mikrobiyoloji 1

 

334

 

BİO 214 *Genel Mikrobiyoloji 2

 

324

 

BİO 303 Genetik

 

334

 

BİO 304  Moleküler Genetik

 

334

 

BİO 305 Fizyoloji 1

 

334

 

BİO 306 *Fizyoloji 2

 

334

 

BİO 311 Bitki Fizyolojisi 1

 

324

 

BİO 312 *Bitki Fizyolojisi 2

 

202

 

BİO 401 Türkiye Bitki Örtüsü

 

202

 

BİO 402 Bitki Eko.Coğrafyası

 

233

 

BİO 407 Deneysel Biyokimya 1

 

132

 

BİO 408 *Deneysel Biyokimya 2

 

132

 

BİO 431 Parazitoloji

 

223

 

BİO 422 Ekoloji

334

 

*: Ön koşullu dersler- İlgili derslerin “1” olarak belirtilmiş olan derslerinin alınmış ve başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

 

Web Sayfası Sorumlusu: Bölüm Başkanlığı

Son güncelleme: 24.03.2018

Sorumluluk Sınırı